Αίτηση Διεργαστηριακής

Το ΕΙΜ διοργανώνει διμερή και πολυμερή διεργαστηριακά σχήματα για την υποστήριξη των εργαστηρίων διακρίβωσης της χώρας.

Τα διεργαστηριακά σχήματα γίνονται είτε προγραμματισμένα είτε έκτακτα κατόπιν αιτήματος. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διενέργεια κάποιου διεργαστηριακού σχήματος, παρακαλώ στείλτε μας email στο info@eim.gr όπου να αναφέρετε:

  • Το αντικείμενο της διεργαστηριακής που σας ενδιαφέρει,
  • Τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας σας.