Πότε δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μετρήσεις συμφωνούν μεταξύ τους;

Στον παρακάτω σχήμα δίνονται τα αποτελέσματα τεσσάρων ανεξάρτητων μετρήσεων του ύψους του ιδίου άνδρα. Οι γραμμές (μπάρες) στα σημεία αντιπροσωπεύουν την αβεβαιότητα των μετρήσεων, ορίζοντας έτσι το διάστημα αβεβαιότητας κάθε μέτρησης. Η πορτοκαλί γραμμή καθορίζει τον μέσο όρο των τεσσάρων μετρήσεων.

                                               faq_001

Χωρίς τα διαστήματα αβεβαιότητας κανένα συμπέρασμα δεν μπορεί να βγει για την συμβατότητα (consistency), των τεσσάρων αποτελεσμάτων, αν συμφωνούν ή όχι μεταξύ τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαστήματα αβεβαιότητας, τα αποτελέσματα συμφωνούν μεταξύ τους όταν υπάρχει συγκεκριμένη αλληλεπικάλυψη των διαστημάτων αυτών, και επομένως:

Τα αποτελέσματα Α και Β δεν είναι συμφωνούν μεταξύ τους. Παρόλα αυτά το καθένα χωριστά είναι συμβατό με τα άλλα δυο αποτελέσματα (C, D).

Τα αποτελέσματα Α και Β δεν είναι συμβατά με το μέσο όρο των τεσσάρων μετρήσεων.

Τα αποτελέσματα C και D είναι συμβατά μεταξύ τους και με το μέσο όρο των τεσσάρων μετρήσεων.

Το πως κανείς υπολογίζει την αβεβαιότητα μιας μέτρησης και το πως κρίνει αν ανεξάρτητες μεταξύ τους μετρήσεις είναι συμβατές (συμφωνούν) μεταξύ τους καθορίζεται από καλά τεκμηριωμένες μαθηματικές μεθόδους και πρότυπα. Ανατρέξτε στο: Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement