Δύναμη

Το Εργαστήριο Δύναμης διαθέτει υποδομές για την υλοποίηση του μεγέθους της δύναμης και κατ’ επέκταση την πραγματοποίηση διακριβώσεων διατάξεων επαλήθευσης δύναμης (δυναμοκυψέλες) τάξης 00. Στο εργαστήριο λειτουργούν πρότυπες μηχανές που υλοποιούν το μέγεθος της Δύναμης μέσω:force_2

αυτόματης εναλλαγής νεκρού φορτίου (μαζών)
Εύρος 50 Ν – 110 kΝ
Σχετ. Αβεβαιότητα 20 ppm

μοχλικού συστήματος πολλαπλασιασμού δυναμικότητας (πολ/στικός παράγοντας 10)
Εύρος 10 000 Ν – 1 100 000 Ν
Σχετ. Αβεβαιότητα 100 ppm

αυτόματης επιλογής δυνάμεων που παράγονται υδραυλικά
Εύρος 50 000 Ν – 5 000 000 Ν
Σχετ. Αβεβαιότητα 200 ppm

Το Εργαστήριο Δύναμης διαθέτει επιπλέον μια σειρά από πρότυπα αισθητήρια μεταφοράς της ακρίβειας ορισμένα εκ των οποίων διαθέτουν δυνατότητα μέτρησης πλευρικών ροπών Μχ και Μy, και ένα σύστημα built-up με 9 αισθητήρια. Τα αισθητήρια αυτά επιτρέπουν το χαρακτηρισμό και την εποπτεία των προτύπων μηχανών σε περιοδική βάση με εσωτερικές διαδικασίες ποιότητας και τη μεταφορά της ακρίβειας από άλλες μηχανές ή εργαστήρια.