Υπηρεσίες μετρολογικής υποστήριξης

Υπηρεσίες μετρολογικής υποστήριξης παρέχονται αποκλειστικά από εξειδικευμένα στελέχη του ΕΙΜ και περιλαμβάνουν:

1. Εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας στα πεδία των μετρήσεων και των τεχνικών της διακρίβωσης, στη διαχείριση των μετρήσεων και στην οργάνωση των συστημάτων για τη διοίκηση της ποιότητας στις εργαστηριακές υποδομές. Ειδικότερα:

• «Ανοικτά», στη Θεσσαλονίκη στις εγκαταστάσεις του ΕΙΜ ή σε άλλες πόλεις της χώρας καθόλο το έτος μετά από δημόσια ανακοίνωσή τους στην ιστοσελίδα του ΕΙΜ.

• «Κλειστά» στις εγκαταστάσεις του ΕΙΜ ή στις εγκαταστάσεις του φορέα που ζήτησε με αίτημα του την εκπαίδευση.

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα αντικείμενα της μετρολογίας ή της ποιότητας γενικότερα:

• Αξιολόγηση ή επιλογή μετρητικού εξοπλισμού σύμφωνα με καθορισμένες ανάγκες και απαιτήσεις.

• Ανάπτυξη μοντέλων υπολογισμού της αβεβαιότητας των μετρήσεων σε δοκιμές και διακριβώσεις.

• Ανάπτυξη διαδικασιών μετρήσεων εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων.

• Οργάνωση εργαστηρίων και διαχείριση συστημάτων διοίκησης της ποιότητας.

3. Διεργαστηριακές μετρήσεις και έλεγχο τεχνικής ικανότητας εργαστηρίων διακρίβωσης. Ειδικότερα, οργανώνονται:

• Διεργαστηριακά σχήματα ανάμεσα σε εργαστήρια διακρίβωσης για την αξιολόγηση της τεχνικής τους επάρκειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17025.

• Σχήματα ελέγχου τεχνικής ικανότητας, δηλ. σχήματα διμερών διεργαστηριακών μετρήσεων ανάμεσα σε εργαστήρια του ΕΙΜ και εργαστήρια διακρίβωσης.