Νομοθεσία

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ν.4109-2013: Ιδρυτικός Νόμος ΕΣΥΠ

Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών ΕΣΥΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΕΚ 139 Α / 1994: Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ).

ΦΕΚ 857 Β /1995: Έγκριση του Κανονισμού Διαρθρώσεως των Υπηρεσιών του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ).
Έγκριση του Κανονισμού Καταστάσεως Προσωπικού του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ).

ΦΕΚ 92 Β / 2003: Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ).

ΦΕΚ 1405 Β /2003: Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ).

ΦΕΚ 259 Α / 2004: Άρθρο 12: Θεσμοθέτηση της δυνατότητας χρηματοδότησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ) μέσω των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

ΦΕΚ 312 Α / 2005: Άρθρο 51: Σύσταση της Ε’ Χημικής Υπηρεσίας στο Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) και δημιουργία Εθνικού Εργαστηρίου Χημικής Μετρολογίας. Το εργαστήριο αυτό αποτελεί περιφερειακή μονάδα του ΕΙΜ.

ΦΕΚ 949 Β / 2006: Καθορισμός αποδοχών Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας.

ΦΕΚ 81-Β / 2007: Οργάνωση και λειτουργία της Ε’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ).
Συνεργασία του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ).

ΦΕΚ 120 Ν4155 / 2014: Τροποποιήσεις του ν. 2231/1994 (Α΄139)
Εθνικός Χρόνος