Υπηρεσίες Εθνικού Χρόνου

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένας αξιόπιστος φορέας στην μέτρηση και τήρηση του χρόνου. Το ΕΙΜ μπορεί να διαθέσει τον Εθνικό Χρόνο σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας τα διεθνή πρότυπα όπως το πρωτόκολλο NTP. Επιπλέον, το ΕΙΜ παρέχει υπηρεσίες Χρονοσήμανσης Ηλεκτρονικών Εγγράφων με βάση τον Εθνικό Χρόνο.

Η Χρονοσήμανση είναι μια υπηρεσία που είναι απαραίτητη για την έκδοση προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Η διάθεση και η τιμολόγηση των υπηρεσιών γίνεται μετά από απόφαση της Διοίκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εθνικού Χρόνου: http://time.eim.gr/ ή επικοινωνήστε μαζί μας.