Δημοσιεύσεις

Στα πλαίσια της δραστηριότητάς του, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας έχει πραγματοποιήσει από το 2000 δεκάδες δημοσιεύσεις σε συνέδρια & επιστημονικά περιοδικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

1 2000. Χ. Μήτσας, ” Διακρίβωση Μη-αυτόματων Ηλεκτρονικών Ζυγών”, Πρακτικά Ημερίδας σε Θέματα Διακρίβωσης-Μετρολογίας-Υλικών Αναφοράς-Προτύπων Μεγεθών, Αθήνα 2000.
2000. C. Mitsas, “Calibration of Non-automatic Electronic Balances” Proc. of Meeting on Calibration-Metrology-Reference Materials Issues, Athens 2000.
2 2001. Ναβροζίδης, Γ., Φ. Στρέλε, Ντ. Σβίντ, Χ. Γκάσμαν. “Λειτουργία μιας νέας Πρότυπης Μηχανής Δύναμης στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας.” IMECO proceedings, 2001, Κων/πολη.
2001. G. Navrozidis, F. Strehle, D. Schwind, H. Gassmann. “Operation of a New Force Standard Machine at Hellenic Institute of Metrology.” IMECO proceedings, 2001, Istanbul.
3 2001. Γ. Τσορμπατζόγλου και Χ. Μήτσας, “Αβεβαιότητα Μετρήσεων: Ένα Παράδειγμα Εργασίας στη Μέτρηση Πίεσης με Ζυγό Πίεσης”, περιοδικό ECO-Q τεύχος 28, σελ. 34 (2001).
2001. G. Tsorbatzoglou, C. Mitsas, “Measurement Uncertainty: An example in pressure measurement by a dead weight gauge”, Quality Mag. ECO-Q issue 28, p.34 (2001)
4 2001. Χ. Μήτσας και Γ. Τσορμπατζόγλου, ” Μη-αυτόματοι Ηλεκτρονικοί Ζυγοί: Ανάπτυξη ενός Μοντέλου Μέτρησης”, περιοδικό ECO-Q τεύχος 29, σελ. 24 (2001).
2001. Mitsas, C., G. Tsorbatzoglou, “ NAWI’s: Development of a measurement model”, Quality Mag. ECO-Q issue 29, p.28 (2001)
5 2003.Flouda, I.”Comparison of 10 V Electronic Voltage Standards” Metrologia Technical Supplement vol.40, 01004, 2003
6 2003. Α. Παρακευά, Ζ. Μεταξιώτου και Χ. Μήτσας, «Εφαρμογή Μεθοδολογίας Διασφάλισης των Μετρητικών Διεργασιών σε Εργαστήρια Διακριβώσεων», Τεχνικά Χρονικά Επιστ. Εκδ. ΤΕΕ, Σειρά V, 1-2/2003, σελ. 19.
2003. A. Paraskeva, Z. Metaxiotou and C. Mitsas, “Implementation of a Measurement Assurance Methodology in Calibration Laboratories”, Tech. Chron. V, 1-2/2003, p. 19.
7 2004 Bilateral Comparison of 10 kΩ Standards between the EIM, Greece and the BIPM, BIPM BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES, KCDB EM-K13.b
8 2005. Ν. Σκουλίδης, Χ. Πολάτογλου και Χ. Μήτσας, «Παραθυρική Εφαρμογή Εκτίμησης της Αβεβαιότητας Μετρήσεων με την Μέθοδο Monte-Carlo», πρακτικά 1ο Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας (Αθήνα 2005).
2005. N. Skoulidis, Ch. Polatoglou and C. Mitsas, “ A Windows Application for the Estimation of Measurement Uncertainty via the Monte-Carlo Method”, Proc. 1st National Metrology Conf. (Athens, 2005)
9 2005. Ναβροζίδης, Γ. και Χ. Μήτσας. “Στατιστικές μέθοδοι ελέγχου του αποτελέσματος διακρίβωσης ηλεκτρονικών ζυγών.”  Πρακτικά 1ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2005, Αθήνα.
2005. Navrozidis, G., Ch. Mitsas. “Statistical method for testing of electronic balances calibration results.” Proc.1st National Conference in Metrology, 2005, Athens.
10 2005. Κυριακίδης Δ, Γ. Φρυσαλάκης. “Εφαρμογή βασικών εργαλείων διοίκησης και οργάνωσης για τον έλεγχο της απόδοσης της λειτουργίας εργαστηρίων διακρίβωσης.” Η μετρολογία στην Ελλάδα:έρευνα,εφαρμογές,προτεραιότητες και προοπτικές,1ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας,2005, Αθήνα.
2005. Kiriakidis,D., G.Frysalakis. “Application of basic management tools in the operation of calibration laboratories .” The metrology in Greece: research, applications, priorities and prospects, 1st National Conference in Metrology, 2005, Athens.
11 2005. Κοκκίνη, Ευμορφία, Μ.Αναγνώστου.”Η διεθνής κλίμακα θερμοκρασίας στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας. “Η μετρολογία στην Ελλάδα:έρευνα,εφαρμογές,προτεραιότητες και προοπτικές,1ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2005, Αθήνα.
2005. Kokkini, Eumorfia, M. Anagnostou. “The international scale of temperature in the Hellenic Institute of Metrology”.The metrology in Greece: research, applications, priorities and prospects, 1st National Conference in Metrology, 2005, Athens.
12 2005.Μπαντής, Χρήστος. “Η αβεβαιότητα υλοποίησης του μέτρου (m) στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας.” Η μετρολογία στην Ελλάδα:έρευνα,εφαρμογές,προτεραιότητες και προοπτικές,1ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας,2005, Αθήνα. ( in Greek )
2005. Bandis Ch.” The uncertainty of realization of metre (m) in the Hellenic Institute of Metrology.” The metrology in Greece: research, applications, priorities and prospects, 1st National Conference in Metrology, 2005, Athens
13 2005.Μήτσας, Χρ., Γ. Ναβροζίδης. “Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων συγκριτικών μετρήσεων με τη μέθοδο της ανάλυσης των ιδιαζουσών τιμών. ” Η μετρολογία στην Ελλάδα:έρευνα,εφαρμογές,προτεραιότητες και προοπτικές,1ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας,2005 Αθήνα.
2005. Mitsas, Ch., G. Navrozidis. “The assessment of comperative measurements by the method of analysis of eigen values.” The metrology in Greece: research, applications, priorities and prospects, 1st National Conference in Metrology, 2005, Athens.
14 2005.Πολάτογλου, Χ., Ν. Σκουλίδης και Χ. Μήτσας. “Ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος καταγραφής και αποτίμησης μετρητικών αποτελεσμάτων.” Η μετρολογία στην Ελλάδα:έρευνα,εφαρμογές,προτεραιότητες και προοπτικές,1ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας,2005 Αθήνα.
2005. Polatoglou, C., N. Skoulidis and C. Mitsas. “Development of an automated system for recording and assessing measurement results.” The metrology in Greece: research, applications, priorities and prospects, 1st National Conference in Metrology, 2005, Athens.
15 2005.Λευκόπουλος, Α., Ζ.Μεταξιώτου,Γ.Ναβροζίδης και Χ.Μήτσας.”Η ανάλυση της μετρητικής αβεβαιότητας ως μέσο διαχείρισης της διακινδύνευσης σε μετρητικές διαδικασίες.”5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής Θεσσαλονίκη,26-28 Μαϊου 2005.
2005. Lefkopoulos, A., Z. Metaxiotou, G. Navrozidis and C. Mitsas.” The analysis of measurement uncertainty as a means of risk assessment in measurement processes”. 5th Pan-Hellenic Scientific Congress of Chemical Mechanic. Thessaloniki, 26- 28 May 2005.
16 2005.Μήτσας, Χρ., Ζ.Μεταξιώτου. “Η χρήση διερευνητικής ανάλυσης δεδομένων για τον προσδιορισμό της μεταβλητότητας διεργασιών.” Η μετρολογία στην Ελλάδα:έρευνα,εφαρμογές,προτεραιότητες και προοπτικές,1ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας,2005, Αθήνα.
2005. Mitsas, Ch., Z.Metaxiotou.” The use of exploratory data analysis for the determination of variability activities.” The metrology in Greece: research, applications, priorities and prospects, 1st National Conference in Metrology, 2005, Athens.
17 2005. Μπαντής, Χρ. “Σύγκριση μεταξύ αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων υπολογισμού της αβεβαιότητας μέτρησης.” Η μετρολογία στην Ελλάδα:έρευνα,εφαρμογές,προτεραιότητες και προοπτικές,1ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας,2005, Αθήνα.
2005. Bandis, Ch.” Comparison between analytical and numerical methods of calculation of measurement uncertainty.” The metrology in Greece: research, applications, priorities and prospects, 1st National Conference in Metrology, 2005, Athens
18 2005.Λευκόπουλος, Α., Χ.Μήτσας και Γ.Ναβροζίδης.”Η διάδοση της κλίμακας της μάζας στο εύρος 1mg…1kg στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας” Η μετρολογία στην Ελλάδα:έρευνα,εφαρμογές,προτεραιότητες και προοπτικές,1ο Τακτικό Εθνικό  Συνέδριο Μετρολογίας,2005, Αθήνα.
2005. Lefkopoulos, A., C. Mitsas and G. Navrozidis. ” The evolution of mass scale in the range 1mg… 1kg in the Hellenic Institute of Metrology.” The metrology in Greece: research, applications, priorities and prospects, 1st National Conference in Metrology, 2005, Athens.
19 2005. Flouda, I.  “Comparison Euromet. EM- K8 of DC voltage ratio: results.” ΙΕΕΕ Trans. Instr. Meas. 54,2005:576.
20 2006.Σαπουνίδης, Θ. , Μ.Αναγνώστου και Χ.Μπαντής. “Διακρίβωση προτύπων αισθητήρων επιτάχυνσης με συμβολομετρία λέιζερ.” Δελτίο Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Ιούν. 2006: 38- 44.
2006. Sapounidis, Th., M. Anagnostou and C. Bandis.”Calibration of acceleration standards sensors by laser interferometry.” Bulletin of Pan- Hellenic Association of  Diplomated Mechanical Enginners of Electricians June 2006: 38- 34.
21 2006. Χ. Μήτσας, «Τεχνικές Εκτίμησης στην Ανάλυση Συγκριτικών Μετρήσεων», Πρακτικά 3rd Middle-East Conference on Metrology (Bahrain, 2006).
2006. C.L. Mitsas, “Estimation Techniques in the Analysis of Comparison Measurements”, Proc. 3rd Middle-East Conference on Metrology (Bahrain, 2006).
22 2006. Ντέμου, Ε., Δ.Κυριακίδης και Γ. Φρυσαλάκης. “Η μετρολογία και η διακρίβωση στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγιεινής: ερωτήματα και απαντήσεις.” ECO- Q: περιοδικό ποιότητας Νοεμ.- Δεκ. 2006: 22-25.
2006 Ntemou, E., D.Kiriakidis and G.Frysalakis.”Metrology and calibration requirements in management systems of quality, enviroment, safety and hygiene: questions and answers.” ECO-Q: Journal of Quality Nov.-Dec. 2006:22-25.
23 2006.Λευκόπουλος, Α..”Η αξιοπιστία των μετρήσεων προϋπόθεση ποιότητας-ο ρόλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας” 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.για τη <<Διεπιστημονική Συνεργασία για τη Διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων Ποτών και Δημόσια Υγεία>>, Θεσσαλονίκη 2-3 Ιουνίου 2006.
2006. Lefkopoulos, A. “The reliability of measurements as a condition for quality-the role of Hellenic Institute of Metrology.” 1st Pan-Hellenic Conference D.E.D.Y.T. for the “Scientific Collaboration on the Guarantee of Hygiene and Safety of Foods of Drinks and Public Health”, Thessaloniki 2-3 June 2006.
24 2007. Μεταξιώτου, Ζ. Χ.Μήτσας. “Επίδραση μη διαμορφωμένου πεδίου ροής στη μετρητική συμπεριφορά ροομέτρων. “Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Metaxiotou, Zoi, C. Mitsas. “The effect of undeveloped flow field in the measurement behaviour of flowmeters.” Metrology: Lever of innovation and development, 2nd National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
25 (in Greek) Μεταξιώτου,Ζ. Χ.Μήτσας.”Η χρήση διερευνητικής ανάλυσης δεδομένων για τον προσδιορισμό της μεταβλητότητας των διεργασιών.”
Metaxiotou, Z., C. Mitsas. “The use of exploratory analysis of data for the determination of process variability.”
26 Μεταξιώτου,Ζ.,  Χ.Μήτσας και Α.Παρασκευά.”Εφαρμογή μεθοδολογίας διασφάλισης των μετρητικών διεργασιών σε εργαστήρια διακριβώσεων”
Metaxiotou, Z., C. Mitsas and A. Paraskeva. “Application of a methodology for the assuarance of the measurement processeses in calibration laboratories.”
27 2007.Κυριακίδης, Δ.Γ. Καραπιπέρης Σ., Ντέμου Ε. και Φρυσαλάκης Γ.,  “Αποτελέσματα του επικοινωνιακού έργου του ΕΙΜ:Διάδοση και διάχυση της Μετρολογίας και του έργου του ΕΙΜ.” Μετρολογία:Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Kiriakidis, D.G., Karapiperis S, Demou E and Frysalakis G., ” The results of a communication project of EIM: Promotion of Metrology and EIM.” Metrology: Lever of innovation and development, 2nd  National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
28  2007.Φλουδά, Ε, Χολιαστού Μ., Σδράκας Σ. Χατζόπουλος Α. και Σαραφίδης Χ. “Τροποποιημένη γέφυρα Wheatstone για τη διακρίβωση πρότυπων αντιστάσεων ονομαστικής τιμής από 10ΜΩ έως 1ΤΩ.” Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Flouda Ι. Holiastou M., Sdrakas S., Chatzopoulos A. and Sarafidis C. “Modified Wheatstone dridge for the calibration of standards resistors in the ranfe 10MΩ – 1TΩ.” Metrology: Lever of innovation and development, 2nd National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
29 2007.Σαραφίδης Χ., Χολιαστού Μ., Κρικέλας Γ., Φουδά Ε. και Σδράκας Σ. “Το αναβαθμισμένο εθνικό πρότυπο χρόνου και συχνότητας στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας.” Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Sarafidis, C., Holiastou M, Krikelas G., Flouda E. and Sdrakas S. ” The upgrated national standard of time and frequency in the Hellenic Institute of Metrology.” Metrology: Lever of innovation and development, 2nd National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
30 2007. Κρικέλας, Γ., Α. Χατζόπουλος “Μελέτη της επίδρασης παραμέτρων στη μέτρηση της ενεργού απόδοσης αισθητήρων με το εθνικό πρότυπο ισχύος (μικροκαλορίμετρο)” Μετρολογία:Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Krikelas, G., A. Chatzopoulos. “A study of parameter effects on measuring the effective efficiency of power sensors with the national power standard (microcalorimeter)” Metrology: Lever of innovation and growth, 2nd National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
31 2007. Κάβουρας, Π., κ.α.”Πηγές αβεβαιοτήτων στη μέτρηση της μικροσκληρότητας με τη μέθοδο της στατικής εντύπωσης” Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Kavouras, P., et al.”Sources of uncertainty in microhardness measurement by the static indentation technique” Metrology: Lever of innovation and growth, 2nd National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
32 2007.  Μπαντής, Χρ., Ι. Κουρούπας. “Αβεβαιότητα μέτρησης της διακύμανσης μήκους πρότυπων πλακιδίων μήκους- Monte Carlo υπολογισμός με πεπερασμένους βαθμούς ελευθερίας.” Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Bandis, Ch., I. Kouroupas. “Measurement uncertainty of the length variation of gauge blocks – Monte Carlo calculation with definite degrees of freedom. “Metrology: Lever of innovation and growth, 2nd  National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
33 2007. Κουρούπας, Ι., Χ. Μπαντής. “Τεχνικές διακρίβωσης πρότυπων επίπεδης γωνίας στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας.” Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007.  Kouroupas, I., C. Bandis. “Calibration techniques of plane angle standards  in Hellenic Institute of Metrology” Metrology: Lever of innovation and growth, 2nd  National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
34 2007.  Ναβροζίδης, Γ., Χ. Μήτσας. “Ανίχνευση και αντιστάθμιση παρασιτικών δυνάμεων με χρήση μετατροπέων πολλαπλών συνιστωσών.” Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Navrozidis, G., X. Mitsas. “Identification and compensation of parasitic forces with the use of multiple component converters.” Metrology: Lever of innovation and growth, 2nd  National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
35 2007. Χ. Μήτσας και Ζ. Μεταξιώτου, «Συμβιβαστική Προσαρμογή Μετρητικών Δεδομένων και Εντοπισμός Συστηματικών Σφαλμάτων σε Δίκτυα Μετρητών Ροής Υγρών», πρακτικά Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικών Μηχανικών (Αθήνα 2007).
2007. C. Mitsas, Z. Metaxiotou, “Data Reconciliation and Error Detection in Liquid Flow Networks”, Proc. 7th Chem. Eng. Panhellenic Conf. (Athens, 2007)
36 2007.Λευκόπουλος, Α., Γ. Λιόντα. “Υλοποίηση κενού στο εργαστήριο πίεσης του Ελληνικού Ινστιτούτο Μετρολογίας- Αβεβαιότητες μέτρησης.” Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Lefkopoulos, A., G. Lionta. “Realization of vacuum in the pressure laboratory of  Hellenic  Institute of Metrology- Measurement Uncertainties.” Metrology: Lever of innovation and growth, 2nd National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
37 2007. Λευκόπουλος, Α. “Επέκταση εύρους λειτουργίας ζυγού πίεσης σε χαμηλές σχετικές πιέσεις.” Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Lefkopoulos, A. “Extension of the operation range of a pressure balance in low values of relative pressures .”Metrology: Lever of innovation and growth, 2nd National Conference in Metrology, 2007.
38 2007.  Μήτσας, Χρ. “Αξιολόγιση της επίδοσης του εκτιμητή των ελαχίστων τετραγώνων στην ανάλυση αποτελεσμάτων διακρίβωσης ζυγών πίεσης.” Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Mitsas, Ch. “Assessment of the least square technique in the analysis of the calibration results of pressure balances” Metrology: Lever of innovation and growth, 2nd National Conference in Metrology, 2007,
39 2007. Κοκκίνη, Ε., Μ. Αναγνώστου. “Κατασκευή πρότυπου θερμοζευγούς τύπου R, από το εργαστήριο θερμοκρασίας του Ε.Ι.Μ., σε συνεργασία με τον γερμανικό εθνικό φορέα Μετρολογίας P.T.B.” Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Kokkini, E., M. Anagnostou. “Development of a R-type thermocouple in the temperature laboratory of E.I.M., in collaboration with the German National Institute of Metrology P.T.B.”Metrology: Lever of innovation and growth, 2nd National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
40 2007. Αθανασιάδης, Κ. Ν., Μ. Σ. Αναγνώστου. “Νέα μέθοδος προσδιορισμού του τριπλού σημείου ύδατος σε κλειστά συστήματα από το λόγο των εντάσεων  σύμφωνα και ασύμφωνα σκεδαζομένων ακτινών-γ.” Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Athanasiadis, K.N., M.S. Anagnostou. “A Novell method for the determination of water triple point in closed systems based on the intensity ratio of Coherent and Incoherent γ-radiation ”Metrology: Lever of innovation and growth, 2nd National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
42 2007. Φλουδά, Ε., Μ. Χολιαστού και Σ. Σδράκας. “Μετρολογική επαλήθευση και υπολογισμός σταθερότητας των υψηλής ακρίβειας πολυλειτουργικών ηλεκτρικών συσκευών.” Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Flouda I., M. Holiastou and S. Sdrakas. “Metrological verification and calculation of stability of high precision of multifunctional electric appliances.” Metrology: Lever of innovation and development, 2nd  National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
43 2007. Χολιαστού, Μ., Φλουδά Ε., Σδράκας Σ και Τόδη Θ. “Μέθοδος μεταφοράς AC-DC για τη διακρίβωση AC τάσης στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας.” Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Ηoliastou, M., Flouda E., Sdrakas S. and Todi T. “A method for AC/DC transfer for the calibration of AC voltage in the Hellenic Institute of Metrology.” Metrology: Lever of innovation and growth, 2nd National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
44 2007. Κυριακίδης, Δ.Γ., Α. Λευκόπουλος. “Μέθοδος Kragten: εφαρμογή σε μετρήσεις πέραν των χημικών αναλύσεων- περιορισμοί και δυνατότητες.”  Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Kiriakidis, D.G., A. Lefkopoulos.”The method of Kragten: application in measurements beyond the chemical analyses- restrictions and capabilities.” Metrology: Lever of innovation and development, 2nd  National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
45 2007. Μπαντής, Χρ., κ.α.”Διακρίβωση πλακιδίων μήκους με μηχανικό συγκριτή. Τελικά αποτελέσματα διεργαστηριακής σύγκρισης μεταξύ ελληνικών εργαστηρίων.” Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Bandis, Ch., et al. “Calibration of gauge blocks in mechanical comparator. Final results of interlaboratory comparison between Greek laboratories” Metrology: Lever of innovation and growth, 2nd National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
46 2007. Κάβουρας, Π., κ.α. “Αβεβαιότητα στη μέτρηση της αντοχής σε σχισμό με τη μέθοδο της στατικής εντύπωσης.”  Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Kavouras, P., et al. “Uncertainty in fracture toughness measurement by the static
indentation technique” Metrology: Lever of innovation and growth, 2nd National Conference of Metrology, 2007, Thessaloniki.
47 2007. Μήτσας, Χρ., Γ. Ναβροζίδης. “Μετρήσεις όγκου και πυκνότητας στερεών μέσω υδροστατικής ζύγισης.”  Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Mitsas, Ch. , G. Navrozidis. “Volume and density measurements of solids by hydrostatic weighing.” Metrology: Lever of innovation and growth, 2nd National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
48 2007. Αναγνώστου, Μ., Ε. Κοκκίνη. “Ανάλυση αποτελεσμάτων διεργαστηριακής σύγκρισης μεταξύ ελληνικών εργαστηρίων: διακρίβωση αισθητήρα αντίστασης λευκόχρυσου από -20°C έως 160 °C.”  Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007. Anagnostou, M., E. Kokkini. “Analysis of results of the interlaboratory comparison between greek laboratories: calibration of a platinum resistance sensor in the range from -20°C to 160 °C. “Metrology: Lever of innovation and growth, 2nd  National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
49 2007.  Αθανασιάδης,Κ.Ν., Χρ. Γ. Μπαντής. “Μετρήσεις κυκλικότητας ακρίβειας με τεχνικές διαχωρισμού σφάλματος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας.” Μετρολογία: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης, 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007.Athanasiadis, K.N.,C. Bandis. “High precision roundness measurements with error separation techniques in E.I.M..” Metrology: Lever of innovation and growth, 2nd National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
50 2007.Ναβροζίδης, Γ. και Χ. Μήτσας. “Ανίχνευση και αντιστάθμιση παρασιτικών δυνάμεων με χρήση μετατροπέων πολλαπλών συνιστωσών.” 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη.
2007.  Navrozidis, G. and Ch. Mitsas. “Detection and compensation of parasitic forces by use of multi-component transducers.” 2nd National Conference in Metrology, 2007, Thessaloniki.
51 2007. Anagnostou M., Giannouri M., et. al.”An intercomparison of the primary dew-point generators of the Hellenic Institute of Metrology of Greece and the NPL, UK.” In 4th International Symposium on Humidity and Moisture- conference proceedings. Taipei: ROC, 2007.40- 45.
52 2007. Anagnostou, M, Renaot, et al. “Final report on Euromet. T-K3: regiional key comparison of the realisations of the ITS-90 from 83.8058 K to 692.677 K.” Metrologia 44, 03001, (2007).
53 2007.Anagnostou, M., Heyer, E., et al. “Intercomparison of the realization of the ITS-90 at the freezing points of Al and Ag among European NMIs.” International Journal of Thermophysics  Dec. 2007: 1964-1975.
54 2007 Raman spectroscopy study of the superconductor MgB2, P. Parisiadis, D. Lampakis, D. Palles, E. Liarokapis, N. Poulakis, E. Flouda, M. Holiastou, 2nd regular National Metrology Conference, Thessaloniki.
55 2007 The upgrated standardfor time and frequency at the Hellenic Institute of Metrology”, S. Sarafidis, M. Holastou, G. Krikelas, E. Flouda, S. Sdrakas, 2nd regular National Metrology Conference, Thessaloniki.
56 2007 Metrological verification and calculation of the stability of high accuracy multifunction electrical devices”, E. Flouda, M. Holiastou, S. Sdrakas, 2nd regular National Metrology Conference, Thessaloniki
57 2007 Modified Wheatstone bridge for the calibration of standard resistors of nominal value from 10 MΩ to 1 TΩ, M. Holiastou, E. Flouda, S. Sdrakas, A. Chatzopoulos, X. Sarafidis, 2nd regular National Metrology Conference, Thessaloniki (2007).
58 2008. Anagnostou, M., Rauta, C., et al. “Supplementary comparison: Final report of Euromet T-S2 (projects Euromet 391 and 712): Supplementary comparison  of realizations of the Indium  freezing point.” Metrologia 45, 1A: 2008.
59 2008. Anagnostou M., F.Edler, et al. “Intercomparison of Copper fixed- point cells by using Pt/Pd thermocouples.” Inetrnational Journal of Thermophysics Febr. 2008: 171-180.
60 2008.C. Probert, A. I.Johns and Z. Metaxiotou. “An Intercomparison of low flow gas facilities at eleven European laboratories using a Molbloc tranfer package: EURAMET.MM.FF-S3 (EURAMET Projecy no 806). 2008 Metrologia 45, 07012.
61 2009. Z. Metaxiotou, et. al.”Guidelines on the determination of uncertainty in gravimetric volume calibration”Calibration guide Euramet cg-19-vol.01, 2009.
62 2010 G. Krikelas, A. Chatzopoulos, “Verification of the metrological characteristics of a vector network analyzer: optimization of measurement procedures”,  3rd Regular National Conference of Metrology, 5-6 February 2010, Larnaka, Cyprus
2010 Γ. Κρικέλας, Α. Χατζόπουλος, “Επαλήθευση μετρολογικών χαρακτηριστικών ενός διανυσματικού αναλυτή δικτυωμάτων: Βελτιστοποίηση διαδικασιών μέτρησης”, 3ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 5-6 Φεβρουαρίου 2010, Λάρνακα Κύπρου
63 2010 G. Krikelas, A. Chatzopoulos, C. Bandis “Uncertainty calculation of multivariate and bivariate (complex) quantities: implementation to vector network analyzer measurements”, 3rd Regular National Conference of Metrology, 5-6 February 2010, Larnaka, Cyprus
2010 Γ. Κρικέλας, Α. Χατζόπουλος, Χ. Μπαντής, “Υπολογισμός αβεβαιοτήτων πολυμεταβλητών και διμεταβλητών (μιγαδικών) μεγεθών: εφαρμογή σε μετρήσεις με διανυσματικό αναλυτή δικτυωμάτων”, 5-6 Φεβρουαρίου 2010, Λάρνακα Κύπρου
64 2009 C. Mitsas, “Data Reconciliation and the Singular Value Decomposition”, Proceedings of XIX IMEKO World Congress, Lisbon 2009, p. 2374.
65 2009. D. Georgakaki, C. Mitsas and Ch. Polatoglou, “Non-linear Time-series Analysis Methods for the Evaluation & Study of Dynamical Phenomena in Atomic Force Microscopy. Prediction of Chaotic Motion”,Proc. of 7th Int. Conf. of BPU, ed. A. Angelopoulos and T. Fildisis, AIP 2009, p.1177.
66 2010. D. Georgakaki, C. Mitsas and Ch. Polatoglou, “Numerical Techniques for the Determination of Hidden Correlations and Parameters in Time-Series Data”, Proc. 3rd Natl. Conf. on Metrology (Larnaka, Cyprus 2010).
67 2010. C.L. Mitsas, “Data Reconciliation and Variable Classification by Null Space Methods”, Measurement 43, p.702, 2010.
68 2011. D. Georgakaki, C.L. Mitsas and H.N. Polatoglou, “Spectral Analysis and Allan Variance in the Case of Phase Noise”, J. Concrete & Appl. Math., 9(3), 2011, 270.
69 2011. D. Georgakaki, C.L. Mitsas and H.N. Polatoglou, “A Proposed Model for Calibration and Signal Enhancement in Non-Contact Atomic Force Microscopy”, Proc. 8th Int. Conf. Nanosciences and Nanotechnology (NN11) (Thessaloniki 2011).
70 2012 Ευάγγελος Μπάνος, Δρ Ζωή Μεταξιώτου, Διαδικτυακή εφαρμογή βαθμονόμησης δεξαμενών, 4ο Τακτικό συνέδριο Μετρολογίας 3-4 Φεβρουαρίου 2012, Αθήνα
71 2012 Μυρτώ Χολιαστού, Ειρήνη Φλουδά, Θεοδώρα Τόδη, Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «Μετρολογία για έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα», 4ο Τακτικό συνέδριο Μετρολογίας 3-4 Φεβρουαρίου 2012, Αθήνα
72 2012 Ξ. Αλεξούδη, Χ. Σαραφίδης, Ε. Φλουδά, Η διάδοση του χρόνου μέσω διαδικτύου, 4ο Τακτικό συνέδριο Μετρολογίας 3-4 Φεβρουαρίου 2012, Αθήνα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ