Διεθνής Παρουσία

Μία από τις βασικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ροής & Όγκου είναι η διατήρηση της αλυσίδας της ιχνηλασιμότητας των μετρήσεων ροής και όγκου σε εθνικό επίπεδο και η  σύνδεσή της με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα μέσω της συμμετοχής του στις διεργαστηριακές ασκήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μετρολογίας, (EURAMET), στα πλαίσια υλοποίησης της διεθνούς συνθήκης Αμοιβαίας Αναγνώρισης (Mutual Recognition Arrangement, (MRA).

Το Εργαστήριο Ροής & Όγκου εκπροσωπεί τη χώρα στη EURAMET στη θεματική περιοχή της Ροής (Fluid Flow Group) ανελλιπώς από το έτος 2000. Μέχρι σήμερα, το σύνολο των μετρητικών δυνατοτήτων του εργαστηρίου καλύπτεται και υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών διεργαστηριακών μετρήσεων (EURAMET Inter-comparison Porjects) (βλ. σχετικό σύνδεσμο). Τα διεθνώς αναγνωρισμένα αυτά αποτελέσματα δημοσιεύονται στο Παράρτημα C της επίσημης ιστοσελίδας του Διεθνούς Γραφείου Μέτρων & Σταθμών (BIPM) και αποτελούν μαζί με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΙΜ τη βάση αξιολόγησης και διεθνούς αναγνώρησης του κύρους του Εργαστηρίου.