Χημικά μεγέθη

Η υλοποίηση της βασικής μονάδας της ποσότητας ουσίας μολ (mol) και των παραγόμενων μονάδων του διεθνούς συστήματος (SI) στο πεδίο των χημικών μετρήσεων καθώς και η τήρηση των αντίστοιχων εθνικών προτύπων ξεκίνησε με τη συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ) και του Γενικού Χημείου του Κράτους το 2005, με την ψήφιση του Ν. 3427 / 2005, αρθρ. 51 (ΦΕΚ 312 Α – 2005) και την ίδρυση Εργαστηρίου Χημικής Μετρολογίας.

Το εργαστήριο αυτό αποτελεί περιφερειακή μονάδα υποστήριξης του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ), σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου η΄ της παρ.4 του άρθρου 1 του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139 Α΄).
Αποστολή του εργαστηρίου αυτού είναι η υλοποίηση των μονάδων μέτρησης στο πεδίο των χημικών μετρήσεων του διεθνούς συστήματος (SI), η τήρηση των αντίστοιχων εθνικών προτύπων της χώρας και η διάδοση της γνώσης και της επιστήμης στο πεδίο της χημικής μετρολογίας.

Το Εργαστήριο λειτουργεί στις εργαστηριακές υποδομές του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) στην Αθήνα και χρησιμοποιεί το λογότυπο «Εργαστήριο Χημικής Μετρολογίας Ε΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών / Γενικό Χημείο του Κράτους − Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας», με το συντετμημένο τίτλο ΕΧΗΜ/ΓΧΚ−ΕΙΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου.