Νόμοι – Οδηγίες

ΦΕΚ 56/1836

Το πρώτο ΦΕΚ του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους περί μέτρων και σταθμών δημοσιεύτηκε το 1836. Εισαγωγή του μετρικού συστήματος.

Το ΦΕΚ συμπεριλαμβάνει την σχέση του Βασιλικού στρέμματος, ή απλά στρέμμα (1 στρέμμα=1000 m2) με το παλαιό Πελοποννησιακό στρέμμα κατ’ άλλους παλαιό τουρκικό στρέμμα (Πελοποννησιακό στρέμμα=1.27 Βασιλικά στέμμματα).

Στο ίδιο ΦΕΚ ορίζεται επισήμως και η οκά σε 1280 γραμμάρια ως εξής: 1 Βασιλική Μνά=1500 Βασιλικές δραχ. (gramme-γραμμάρια) ήτοι 468 3/4 παλαιά δράμια, συνεπώς τα 400 παλαιά δράμια=1 οκά=1280 Βασιλικές δραχ. (γραμμάρια).

Η επίσημη κατάργηση όλων των παλαιών μέτρων και σταθμών έγινε στις 31 Μαρτίου του 1959 (ΦΕΚ 131Α/1959). Παρ’ όλα αυτά, η χρήση της οκάς επέζησε έως τη δεκαετία του 1990 στις συσκευασίες εμφιάλωσης του ούζου, του τσίπουρου και των συναφών ποτών: 80 γρ. (“εικοσιπενταράκι”-25 δράμια), 160 γρ. (“πενηνταράκι”-50 δράμια), 320 γρ. (“εκατοσταράκι”-100 δράμια), 640 γρ. (“μισοκάρικο”).

ΦΕΚ 115Β/1959
Περι καθορισμού αντιστοιχίας μέτρου προς πήχυν κτλ.

ΦΕΚ 131 Α/1959
Ν.Δ.3957. Περί εισαγωγής εν Ελλαδι του Διεθνούς συστήματος μέτρων και σταθμών. Επίσημη κατάργηση όλων των παλαιών μέτρων και σταθμών.

ΦΕΚ 191 Α/1969
Ν.Δ. 393. Περί καθιερώσεως του λίτρου ως μονάδος μετρήσεων ενίων υγρών καυσίμων.

ΦΕΚ 112 Α/1978
Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την εισαγωγήν εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών.

Από το 1994 με την ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ) όλα τα εθνικά πρότυπα των μονάδων τηρούνται και υλοποιούνται με ευθύνη του ΕΙΜ (ΦΕΚ 139 Α/1994 ).

ΦΕΚ 261 Α/1999
Νόμος Υπ’ αριθ. 2763.  Κύρωση της Σύμβασης του Μέτρου.

DIRECTIVE 2004/22/EC

Οδηγία 2004/22/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου για τα όργανα µετρήσεων.