Τι εννοούμε με τη φράση “διακρίβωση ενός οργάνου μέτρησης”;

Οι επιδόσεις των μετρητικών οργάνων στη διάρκεια της χρήσης τους δεν είναι σταθερές με αποτέλεσμα την μεταβολή των μετρολογικών τους χαρακτηριστικών. Αυτές οι μεταβολές μπορεί να οφείλονται είτε στις καταπονήσεις που υποβάλλονται κατά τη χρήση τους, είτε στη χρήση τους σε «δύσκολες» περιβαλλοντικές συνθήκες είτε, ακόμα, και στις φυσιολογικές φθορές και αλλοιώσεις που υφίστανται στην πορεία του χρόνου.

Για το λόγο αυτό τα μετρητικά όργανα πρέπει να ελέγχονται και να επαναδιακριβώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Διακρίβωση είναι ο καθορισμός της σχέσης μεταξύ των τιμών μίας ποσότητας όπως αυτή προσδιορίζεται από ένα πρότυπο αναφοράς και των αντίστοιχων τιμών που προκύπτουν από τις ενδείξεις του υπό διακρίβωση οργάνου ή συστήματος.

Ο προσδιορισμός αυτής της σχέσης (και της διόρθωσης στην ένδειξη του υπό διακρίβωση οργάνου) πραγματοποιείται με την χρήση κατάλληλης μετρητικής μεθόδου και συμπεριλαμβάνει τον υπολογισμό της αβεβαιότητας της μέτρησης.

Ένα πρότυπο αναφοράς :

• Έχει καθορισμένα μετρολογικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν ικανό για την σκοπούμενη χρήση (ακρίβεια, επαναληψιμότητα, σταθερότητα κλπ. ).

• Αντιπαραβάλλεται σε διάφορα σημεία της κλίμακας μέτρησης με το υπό διακρίβωση όργανο/ σύστημα.

Μία κατάλληλη μέθοδος και διαδικασία διακρίβωσης πρέπει να καθορίζει, μεταξύ άλλων:

• Τον αριθμό σημείων της κλίμακας μέτρησης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

• Τον αριθμό των επαναληπτικών μετρήσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε κάθε σημείο μέτρησης

• Τη σειρά των μετρήσεων ή το είδος των δοκιμών που πρέπει να ακολουθηθούν

• Τις σημαντικότερες παραμέτρους που μπορεί να επιδράσουν στο αποτέλεσμα τις μέτρησης