Μονάδες με ξεχωριστά ονόματα και σύμβολα

Για ευκολία σε συγκεκριμένο αριθμό συναφών παραγόμενων μονάδων έχουν δοθεί ξεχωριστά ονόματα και σύμβολα. Υπάρχουν 22 τέτοιες μονάδες (βλέπε τον παρακάτω πίνακα). Τα ξεχωριστά ονόματα των μονάδων αυτών μπορούν με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ονόματα και σύμβολα άλλων μονάδων βασικών ή παραγόμενων ώστε να εκφραστούν έτσι και άλλες παραγόμενες μονάδες.

 

Παραγόμενο Μέγεθος SI συναφής παραγόμενη μονάδα
Όνομα Σύμβολο Σε συνάρτηση με άλλες μονάδες του SI Σε συνάρτηση με τις βασικές μονάδες του SI
επίπεδη γωνία ακτίνιο rad 1 m/m
στερεά γωνία στερακτίνιο sr 1 m2/m2
συχνότητα hertz Hz s–1
δύναμη newton N m kg s–2
πίεση, τάση pascal Pa N/m2 m–1 kg s–2
ενέργεια, έργο, θερμότητα joule J N m m2 kg s–2
ισχύς, ροή ακτινοβολίας watt W J/s m2 kg s–3
ηλεκτρικό φορτίο, ποσότητα ηλεκτρισμού coulomb C s A
ηλεκτρική διαφορά δυναμικού,
ηλεκτρεγερτική δύναμη
volt V W/A m2 kg s–3 A–1
χωρητικότητα farad F C/V m–2 kg–1 s4 A2
ηλεκτρική αντίσταση ohm Ω V/A m2 kg s–3 A–2
ηλεκτρική αγωγιμότητα siemens S A/V m–2 kg–1 s3 A2
μαγνητική ροή weber Wb V s m2 kg s–2 A–1
πυκνότητα μαγνητικής ροής tesla T Wb/m2 kg s–2 A–1
επαγωγή, αυτεπαγωγή (συντελεστής) henry H Wb/A m2 kg s–2 A–2
Celsius temperature Βαθμοί κελσίου °C K
φωτεινή ροή lumen lm cd sr cd
φωτισμός lux lx lm/m2 m–2 cd
ενεργότητα ραδιονουκλεϊδίου becquerel Bq s–1
απορροφούμενη δόση gray Gy J/kg m2 s–2
ισοδύναμη δόση,
ισοδύναμη δόση περιβάλλοντος,
ισοδύναμη προσανατολισμένη δόση,
ισοδύναμη προσωπική δόση
sievert Sv J/kg m2 s–2
καταλυτική δραστηριότητα katal kat s–1 mol