Συναφείς παραγόμενες μονάδες

Παραγόμενες μονάδες είναι αυτές που μπορούν να εκφραστούν ως γινόμενο δυνάμεων των βασικών μονάδων. Συναφείς παραγόμενες μονάδες είναι αυτές που μπορούν να εκφραστούν ως γινόμενο δυνάμεων των βασικών μονάδων χωρίς τη χρήση αριθμητικού συντελεστή διάφορου της μονάδος.

Παραδείγματα από συναφείς παραγώμενες μονάδες του SI εκπεφρασμένες σε βασικές μονάδες:

Παραγόμενο Μέγεθος SI Συναφής Παραγόμενη Μονάδα
Όνομα

Σύμβολο

Όνομα

Σύμβολο

επιφάνεια

A

τετραγωνικό μέτρο

m2

όγκος

V

κυβικό μέτρο

m3

ταχύτητα

υ

μέτρο ανά δευτερόλεπτο

m/s

επιτάχυνση

a

μέτρο ανά δευτερόλεπτο τετράγωνο

m/s2

κυματάριθμος

σ

αντίστροφο μέτρο

m-1

πυκνότητα, πυκνότητα μάζας

ρ

χιλιόγραμμο ανά κυβικό μέτρο

kg/m3

επιφανειακή πυκνότητα

ρΑ

χιλιόγραμμο ανά τετραγωνικό μέτρο

kg/m2

ειδικός όγκος

v

κυβικό μέτρο ανά χιλιόγραμμο

m3/kg

πυκνότητα ρεύματος

j

αμπέρ ανά τετραγωνικό μέτρο

A/m2

ένταση μαγνητικού πεδίου

H

αμπέρ ανά μέτρο

A/m

συγκέντρωση ουσίας (1), συγκέντρωση

c

γραμμομόριο ανά κυβικό μέτρο

mol/m3

συγκέντρωση μάζας

ρ, γ

χιλιόγραμμο ανά κυβικό μέτρο

kg/m3

λαμπρότητα

Lv

καντέλα ανά τετραγωνικό μέτρο

cd/m2

δείκτης διάθλασης (2)

n

ένα

1

σχετική διαπερατότητα (2)

μr

ένα

1

(1) Στην κλινική χημεία το μέγεθος αυτό αναφέρεται και ως συγκέντρωση ουσίας.

(2) Αδιάστατα μεγέθη, ή μεγέθη των οποίων η διάσταση είναι ένα. Το σύμβολο “1” συνήθως παραλήπεται όταν τιμές αδιάστατων μεγεθών αναφέρονται.