Ορισμός του SI (BIPM 2019)

Το διεθνές σύστημα μονάδων, το SI, είναι το σύστημα των μονάδων στο οποίο

 • η συχνότητα μετάπτωσης της υπέρλεπτης υφής του ατόμου του καισίου 133 στην αδιατάραχτη θεμελιώδη του κατάσταση,∆νCs, είναι 9 192 631 770 Hz,
 • η ταχύτητα του φωτός στο κενό, c, είναι 299 792 458 m/s,
 • η σταθερά του Plank, h, είναι 6,626 070 15 × 10−34 J s,
 • το στοιχειώδες φορτίο, e, είναι 1,602 176 634 × 10−19 C,
 • η σταθερά του Boltzmann, k, είναι 1,380 649 × 10−23 J/K,
 • η σταθερά το Avogadro, NA, είναι 6,022 140 76 × 1023 mol−1,
 • η φωτεινή απόδοση της μονοχρωματικής ακτινοβολίας συχνότητας 540 × 1012 Hz, Kcd, είναι 683 lm/W,

όπου το hertz, joule, coulomb, lumen, και watt με σύμβολα μονάδων Hz, J, C, lm, και W, αντίστοιχα, σχετίζονται με τις μονάδες second, meter, kilogram, ampere, kelvin, mole, και candela, με σύμβολα μονάδων s, m, kg, A, K, mol, και cd, αντίστοιχα, σύμφωνα με Hz = s–1 , J = kg m2 s–2, C = A s, lm = cd m2 m–2 = cd sr, και W = kg m2 s–3.

Οι τιμές των παραπάνω σταθερών έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η ιστορική συνέχεια του συστήματος SI με προηγούμενους ορισμούς.

Με τον παραπάνω ορισμό ορίζονται απευθείας:

 • η μονάδα συχνότητας, το hertz (Hz),
 • η μονάδα ταχύτητας, το metre per second (m/s),
 • η μονάδα της στροφορμής και της δράσης, το joule-second (J⋅s),
 • η μονάδα του στοιχειώδους φορτίου, το coulomb (C),
 • η μονάδα της εντροπίας και της θερμοχωρητικότητας, joule per kelvin (J/K),
 • η σταθερά μετατροπής μεταξύ της ποσότητας της ύλης και του αριθμού στοιχειωδών σωματιδίων που εμπεριέχει, σωματίδια ανά mole
 • και η σταθερά μετατροπής μεταξύ της ισχύος που μεταφέρει η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και της οπτικής αίσθησης που προκαλεί στους ανθρώπους lumen ανά watt.

Από τον ορισμό του SI, οι ορισμοί των επτά θεμελιωδών μονάδων συνεπάγονται χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες κατάλληλες σταθερές.

Ορισμοί Θεμελιωδών Μονάδων του SI – Ελληνικά

Μονάδες του SI – Ιστότοπος του BIPM