Αδιάστατες

Αδιάστατα Μεγέθη

Μονάδες για αδιάστατα μεγέθη, (μεγέθη με διάσταση ένα, «1»):

Ορισμένα μεγέθη ορίζονται ως το πηλίκο δύο ίδιων μεγεθών και έτσι αυτά είναι αδιάστατα ή μ’ άλλα λόγια έχουν διάσταση που μπορεί να εκφραστεί με τον αριθμό ένα, «1».
Οι συναφής SI μονάδα για όλα τα αδιάστατα μεγέθη, τα μεγέθη με διάσταση ένα, είναι ο αριθμός ένα, μια και το πηλίκο δύο ίδιων μονάδων του SI πρέπει να ισούται με ένα.
Οι τιμές τέτοιων μεγεθών απλά εκφράζονται ως αριθμοί και η μονάδα «1» δεν αναγράφεται δίπλα τους. Παραδείγματα από τέτοια μεγέθη είναι ο δείκτης περίθλασης, η σχετική διαπερατότητα, ο συντελεστής τριβής κ.α.

Σε ελάχιστες περιπτώσεις, ωστόσο, ξεχωριστά ονόματα έχουν δοθεί στη μονάδα «1», προκειμένου να διευκολύνουν τον διαχωρισμό των σχετικών μεγεθών. Αυτό ισχύει για το ακτίνιο και το στερακτίνιο. Το ακτίνιο και στερακτίνιο έχουν αναγνωριστεί ως ειδικά ονόματα για τις συναφείς SI μονάδες, που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν τις τιμές επίπεδης γωνίας και στερεάς γωνίας, αντίστοιχα.

Μία άλλη ομάδα από αδιάστατα μεγέθη είναι αριθμοί που περιγράφουν το αποτέλεσμα μίας καταμέτρησης, για παράδειγμα μεγέθη όπως:

ο εκφυλισμός (αριθμός ενεργειακών σταθμών – degeneracy),
το αποτέλεσμα καταμέτρησης γεγονότων ή σωματιδίων από ένα καταμετρητή (counter) όπως ο αριθμός φωτονίων,
ή τέλος στην στατιστική θερμοδυναμική, στη συνάρτηση κατανομής ο αριθμός των θερμικά προσβάσιμων καταστάσεων.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις των μεγεθών που προκύπτουν από καταμέτρηση η SI μονάδα θεωρείται να είναι ο αριθμός ένα. Ο αριθμός ένα στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραγόμενη μονάδα και συνεπώς για τις περιπτώσεις αυτές ο αριθμός ένα μπορεί να θεωρηθεί ως μία επιπλέον βασική μονάδα του SI.