Μονάδες Μέτρησης

Η τιμή ενός μεγέθους εκφράζεται συνήθως ως το γινόμενο ενός αριθμού και μίας μονάδος. Η μονάδα μέτρησης είναι απλά μια συγκεκριμένη ποσότητα του μεγέθους η οποία χρησιμοποιείται ως τιμή αναφοράς και ο αριθμός είναι το πηλίκο της μετρούμενης ποσότητας με την μονάδα μέτρησης.

Σχεδόν όλες οι χώρες στον κόσμο έχουν κανονισμούς σχετικά με την υιοθέτηση και την χρήση των μονάδων μέτρησης. Εξαιτίας της σημασίας και της ανάγκης ύπαρξης μίας ομάδας από καλά καθορισμένες και εύχρηστες μονάδες, παγκοσμίως αποδεκτές, για τις όλες τις πολυδιάστατες και πολύπλοκες εφαρμογές στη σημερινή μας κοινωνία, οι μονάδες μέτρησης επιλέγονται έτσι ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλους, να είναι σταθερές στο χώρο και στο χρόνο, και να είναι δυνατόν να υλοποιούνται με υψηλή ακρίβεια.

Στην 11η Γενική Διάσκεψη Μέτρων και Σταθμών (1960) υιοθέτηθηκε το όνομα Système International d’Unités (Διεθνές Σύστημα Μονάδων, με διεθνή συντομογραφία SI) για το συνιστώμενο σύστημα μονάδων μέτρησης.

Επίσης στην ίδια συνδιάσκεψη θεσπίστηκαν οι κανόνες για τις βασικές και παραγόμενες μονάδες, τα προθέματα, και άλλα θέματα.
Οι βασικές μονάδες είναι μια ομάδα από επτά σαφώς καθορισμένες μονάδες που κατά συνθήκη, θεωρούνται ως διαστασιακά ανεξάρτητες: το μέτρο, το χιλιόγραμμο, το δευτερόλεπτο, το αμπέρ, το kelvin, το μολ, και η καντέλα.
Παραγόμενες μονάδες είναι αυτές που σχηματίζονται από συνδυασμό των βασικών μονάδων, σύμφωνα με τις αλγεβρικές σχέσεις που συνδέουν τις αντίστοιχες ποσότητες. Τα ονόματα και τα σύμβολα από τις μονάδες που έχουν σχηματιστεί μπορούν να αντικατασταθούν από ειδικά ονόματα και σύμβολα τα οποία μπορούν με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν για να σχηματίσουν εκφράσεις και σύμβολα άλλων παραγόμενων μονάδων.

Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων, SI, δεν είναι στατικό αλλά εξελίσσεται ώστε να ανταποκρίνεται στις όλο και πιο απαιτητικές προδιαγραφές των μετρήσεων της σύγχρονης κοινωνίας μας.

Για περισσότερες λεπτομέριες βλέπε: Ενημερωτικό Φυλλάδιο BIPM.