Σύνθετες παραγόμενες μονάδες του SI

Παραδείγματα συναφών παραγόμενων μονάδων του SI των οποίων τα ονόματα και τα σύμβολα περιλαμβάνουν άλλες συναφής παραγόμενες μονάδες του SI.

 

SI συναφής παραγόμενη μονάδα
Παραγόμενο Μέγεθος Όνομα Σύμβολο Σε συνάρτηση με τις βασικές μονάδες του SI
δυναμικό ιξώδες pascal second Pa s m–1 kg s–1
ροπή δύναμης newton metre N m m2 kg s–2
επιφανειακή τάση newton per metre N/m kg s–2
γωνιακή ταχύτητα ακτίνια ανά δευτερόλεπτο rad/s m m–1 s–1 = s–1
γωνιακή επιτάχυνση Ακτίνια ανά δευτερόλεπτο τετράγωνο rad/s2 m m–1 s–2 = s–2
πυκνότητα ροής θερμότητας,
ένταση ακτινοβολίας
watt per square metre W/m2 kg s–3
Θερμοχωρητικότητα, εντροπία joule per kelvin J/K m2 kg s–2 K–1
ειδική θερμοχωρητικότητα,
ειδική εντροπία
joule per kilogram kelvin J/(kg K) m2 s–2 K–1
ειδική ενέργεια joule per kilogram J/kg m2 s–2
θερμική αγωγιμότητα watt per metre kelvin W/(m K) m kg s–3 K–1
πυκνότητα ενέργειας joule per cubic metre J/m3 m–1 kg s–2
ένταση ηλεκτρικού πεδίου volt per metre V/m m kg s–3 A–1
ηλεκτρική πυκνότητα φορτίου coulomb per cubic metre C/m3 m–3 s A
επιφανειακή πυκνότητα φορτίου coulomb per square metre C/m2 m–2 s A
ηλεκτρική πυκνότητα ροής,
ηλεκτρική μετατόπιση
coulomb per square metre C/m2 m–2 s A
διηλεκτρικότητα farad per metre F/m m–3 kg–1 s4 A2
διαπερατότητα henry per metre H/m m kg s–2 A–2
μοριακή ενέργεια joule per mole J/mol m2 kg s–2 mol–1
μοριακή εντροπία,
μοριακή θερμοχωρητικότητα
joule per mole kelvin J/(mol K) m2 kg s–2 K–1 mol–1
έκθεση (ακτίνες – x και -γ) coulomb per kilogram C/kg kg–1 s A
Ρυθμός απορροφούμενης δόσης gray per second Gy/s m2 s–3
ακτινοβολούμενη ένταση watt per steradian W/sr m4 m–2 kg s–3 = m2 kg s–3
ακτινοβολία watt per square metre steradian W/(m2 sr) m2 m–2 kg s–3 = kg s–3
συγκέντρωση καταλυτικής δραστηριότητας katal per cubic metre kat/m3 m–3 s–1 mol