Απλή αντιπαραβολή-σύγκριση των ενδείξεων μέτρησης ή βαθμονόμηση;

Η απλή αντιπαραβολή-σύγκριση των ενδείξεων μέτρησης ενός οργάνου με ένα άλλο, συχνά καλείται «καλιμπράρισμα» ή βαθμονόμηση, θέτοντας έτσι το ερώτημα αν αυτός είναι αξιόπιστος τρόπος ελέγχου της μετρητικής ακρίβειας του ελεγχόμενου οργάνου?

Η απάντηση είναι ΟΧΙ, σε καμία περίπτωση, εφόσον δεν ικανοποιείται έστω και ένας από τους επόμενους παράγοντες:

• Το όργανο που χρησιμοποιείται ως πρότυπο αναφοράς είναι διακριβωμένο και διαθέτει επίσημα και αξιόπιστα διατυπωμένη την αβεβαιότητα του μετρούμενου μεγέθους που προσδιορίζεται με αυτό καθώς και άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά του.

• Το όργανο που χρησιμοποιείται ως πρότυπο αναφοράς έχει σαφώς καλύτερα μετρολογικά χαρακτηριστικά (ακρίβεια, επαναληψιμότητα, διακριτική ικανότητα) από το ελεγχόμενο όργανο.

• Η σύγκριση γίνεται σύμφωνα με αναγνωρισμένη, αξιόπιστη, ή τουλάχιστο αποδεκτά τεκμηριωμένη διαδικασία διακρίβωσης.

• Η σύγκριση γίνεται κάτω από συνθήκες, όπως πχ. περιβάλλοντος, που δεν θα αναιρέσουν πιθανές υποθέσεις που εννοούνται στη μέθοδο.

• Η σύγκριση γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο με γνώση των απαιτήσεων της διακρίβωσης.

• Εκτιμάται και αποτυπώνεται με καθορισμένους τρόπους η αβεβαιότητα του προσδιορισμού του μετρούμενου μεγέθους με το ελεγχόμενο όργανο και πιθανά και τα άλλα μετρολογικά του χαρακτηριστικά.