Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΕΣΥΠ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας.
Το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 • Διευθύνων Σύμβουλος
  Ελευθέριος Κρητικός
 • Πρόεδρος
  Αδριανός Παυλόπουλος
 • Μέλη
  Ιωάννης Μηχιώτης
  Χρήστος Γεωργίου
  Ιωάννης Καλλιάς

Αποφάσεις ΦΕΚ

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 856 2023-08-21 (Μεταβατικός διορισμός νέου Δ/ντος Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου)

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 40 2022-01-28 (Μεταβατικός διορισμός νέας Διευθύνoυσας Συμ-
βούλου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου)

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 468, 2021-06-15 (Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου)

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1091, 2019-12-19 (Ορισμός Προέδρου ΕΣΥΠ)

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 822, 2019-10-07 (Ορισμός Νέου Δ/ντος Συμβούλου)

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 621, 2018-10-25 (Αλλαγή μέλους Δ.Σ.)

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 446, 2018-08-02 (Νέος Πρόεδρος ΕΣΥΠ)

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 290, 2018-05-21 (Όρισμός Δ.Σ. ΕΣΥΠ)