Διεθνείς Διεργαστηριακές Συγκρίσεις

Οι διεργαστηριακές συγκρίσεις στα πλαίσια του EURAMET και του BIPM είναι θεμελιώδους σημασίας για τα μετρολογικά ινστιτούτα. Είναι ο μόνος τρόπος να επαληθεύσουν την ορθότητα των μετρήσεων τους και να αποδείξουν ότι η υλοποίηση των μονάδων μέτρησης που γίνεται στην χώρα τους, είναι ίδια με αυτή των υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης και κατ΄ επέκταση του υπόλοιπου κόσμου.

Το 2010 τα εργαστήρια του ΕΙΜ πήραν μέρος σε οκτώ τέτοιες συγκρίσεις:

  • EURΑMET, Project No 1098, Comparison of the realisations of the ITS-90 over the range 83.8058 K to 692.677 K
  • EURΑMET, Project No 717, Comparison in dew-point temperature (high range: 30 °C to 95 °C)
  • EURAMET, Project No 1120, Comparison of Mass Standards for South East European Countries (1 kg, 500 g, 20 g, 2 g, 100 mg) (EIM is the co-pilot lab)
  • EURAMET, Project No 1041, Comparison in gas media (absolute and gauge mode), range: 25 kPa to 200 kPa
  • EURAMET, Project No 1125, Evaluation of cross-float measurements with pressure balances
  • EURAMET, Project No 1159, Intercomparison of a 100 μl micropipette
  • EURAMET, Key comparison M.FF.K6b, Comparison of primary national standards of low-pressure gas flow
  • EURAMET, Project No 1162, Intercomparison of water meter reference standard