Ροή και όγκος

Σκοπός του Εργαστηρίου Ροής & Όγκου είναι να:

  • Διατηρεί και αναπτύσσει τα εθνικά πρότυπα ροής ρευστών και όγκου.
  •  Διατηρεί την αλυσίδα της ιχνηλασιμότητας σε εθνικό επίπεδο και να παρέχει τη σύνδεση με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα μέσω της συμμετοχής του στις διεργαστηριακές ασκήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μετρολογίας, (EURAMET), στα πλαίσια υλοποίησης της διεθνούς συνθήκης Αμοιβαίας Αναγνώρισης (Mutual Recognition Arrangement, (MRA).
  • Παρέχει ιχνηλάσιμες υπηρεσίες διακριβώσεων τόσο στο εργαστήριο όσο και επί τόπου σε ιδιωτικά μετρολογικά εργαστήρια και ανεξάρτητους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.Εκδίδει πιστοποιητικά διακριβώσεων για μετρητικό εξοπλισμό,  όργανα και μετρητικές διατάξεις.
  • Υποστηρίζει και πληροφορεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο φορέα γενικά σε θέματα μετρολογίας και ειδικότερα σε θέματα μέτρησης ροής ρευστών και όγκου.
  • Παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέματα μετρολογίας και ειδικότερα σε θέματα μετρήσεων όγκου,  ροής ρευστών και διακρίβωσης οργάνων στα παραπάνω θεματικά πεδία.
  • Είναι, τέλος, σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα μετρήσεων του ανωτέρω θεματικού πεδίου παρέχοντας έγκυρη και επίκαιρη πληροφόρηση και τεχνογνωσία με βάση τη 10-ετή λειτουργία του και τη συνεχή αξιολόγησή του σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Το Εργαστήριο Ροής Ρευστών & Όγκου του ΕΙΜ πέραν των υπηρεσιών διακρίβωσης παρέχει επιπλέον τις εξής ενδεικτικές υπηρεσίες:

  • Διακρίβωση μετρητικών σταθμών παραλαβής Diesel
  • Επί τόπου ογκομετρήσεις δεξαμενών αποθήκευσης
  • Διεργαστηριακές Δοκιμές
  • Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνογνωσίας.