ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (UPS)

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει την «Προμήθεια δύο (2) συστημάτων σταθεροποίησης τάσης (UPS) καθώς και συναφών υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και θέσης σε λειτουργία» για την κάλυψη των αναγκών της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ στη ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης Ο.Τ.45. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 55.000,00 € πλέον ΦΠΑ και το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής.

Προθεσμία αποστολής προσφορών: 15/11/2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00 μ.μ.

Διακύρηξη

ΤΕΥΔ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μοιραστείτε το στο: