Βιομηχανική Παραγωγή, Εμπόριο & Εποπτεία της Αγοράς

Η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1 του KAΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 765/2008 απαιτεί μεταξύ άλλων τη χρήση αφενός συμφωνημένων μονάδων μέτρησης, σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) και αφετέρου αξιόπιστες μετρήσεις.

Η λειτουργία του ΕΙΜ από κοινού με τα Εργαστήρια Διακρίβωσης και Δοκιμών αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αξιόπιστων μετρήσεων και τη διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων σε συνδυασμό με τη λειτουργία και άλλων υποδομών ποιότητας, όπως της διαπίστευσης, της τυποποίησης και του ελέγχου της αγοράς.

Ο Εθνικός Φορέας Μετρολογίας από κοινού με τις υπόλοιπες εργαστηριακές υποδομές, σε κάθε ανεπτυγμένη χώρα, αποτελεί τη μοναδική τεχνική υποδομή του συστήματος ποιότητας, χωρίς την οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί η ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις.