ΜΑΤΑΙΩΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Αισθητήρων και Περιφερειακού Εξοπλισμού»

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων, που θα αναλάβει/βουν την προμήθεια «Αισθητήρων και Περιφερειακού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ στη ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης Ο.Τ.45. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 25.000,00 € πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης είναι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής.

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το στο: