ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 58.500 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου, κατ’ εκτίµηση προµήθειας 58.500 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης, προϋπολογιζόµενης δαπάνης πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (58.500,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 72.540,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης  πετρελαίου θέρμανσης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το νομό Θεσσαλονίκης ανά λίτρο κατά την ημέρα παράδοσής του, για την κάλυψη των αναγκών θέρµανσης των κτηρίων της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ στη ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης Ο.Τ.45 & Ο.Τ.18 .

Προθεσμία αποστολής προσφορών: 23/10/2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00.

Διακηρυξη Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης ΕΣΥΠ / ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ)

ΤΕΥΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μοιραστείτε το στο: