Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε πρόχειρους διαγωνισμούς του ΕΣΥΠ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στους ακόλουθους πρόχειρους διαγωνισμούς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά  για την επιλογή αναδόχου των  έργων:

  1. «Παροχή συμβουλευτικών, ερευνητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του ν.π.ι.δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προώθηση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας στους κλάδους γεωργίας και τροφίμων-ποτών μέσω ενδυνάμωσης των συστημάτων πιστοποίησης των εργαστηρίων και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών – Χτίζοντας την Αριστεία μέσω Πιστοποίησης» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013».Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( 47.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.
  2. «Ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας και παραγωγής εντύπων, καθώς και ψηφιακού και εκπαιδευτικού υλικού» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προώθηση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας στους κλάδους γεωργίας και τροφίμων-ποτών μέσω ενδυνάμωσης των συστημάτων πιστοποίησης των εργαστηρίων και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών – Χτίζοντας την Αριστεία μέσω Πιστοποίησης» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013» Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων(12.500 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.

Αναλυτικές πληροφορίες >>

Μοιραστείτε το στο: