Υπηρεσίες Εθνικού Χρόνου και Χρονοσήμανσης

Κάθε φορέας που παρέχει υπηρεσίες χρονοχρέωσης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούται να τηρεί, για το σύστημα χρονοχρέωσης που χρησιμοποιεί, ιχνηλασιμότητα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας. Μάθετε περισσότερα στο time.eim.gr.

Μοιραστείτε το στο: