Υπηρεσίες Εθνικού Χρόνου και Χρονοσήμανσης

Κάθε φορέας που παρέχει υπηρεσίες χρονοχρέωσης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούται να τηρεί, για το σύστημα χρονοχρέωσης που χρησιμοποιεί, ιχνηλασιμότητα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας. Αναλυτικότερα:

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.4155/2013:

 • Στην παρ.1, εδάφιο ιη: «Ως ιχνηλασιμότητα» η αδιάσπαστη αλυσίδα συγκρίσεων, η οποία εξασφαλίζει ότι κάθε αποτέλεσμα μέτρησης ή τιμή ενός προτύπου συνδέεται με αναφορά σε ένα υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας και καταλήγει στο τελικό, ύψιστο επίπεδο μέτρησης του πρωτεύοντος προτύπου.
 • Στην παρ.1, εδάφιο ιθ: Ως «Εθνικό Χρόνο» το πρότυπο φυσικό μέγεθος του χρόνου όπως αυτό παράγεται και τηρείται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, ως χρονική κλίμακα UTC (EIM), η οποία αποτελεί την τοπική αναπαράσταση του Διεθνούς Συντονισμένου Χρόνου – UTC.
 • Στην παρ.1, εδάφιο κ: Ως «Ώρα Ελλάδος» η απεικόνιση του Εθνικού Χρόνου με προσαύξηση δύο ακέραιων ωρών, σύμφωνα με τη ζώνη ώρας στην οποία υπάγεται η Ελλάδα. Σε περιόδους ισχύος της θερινής ώρας, η Ώρα Ελλάδος είναι ο Εθνικός Χρόνος προσαυξημένος κατά τρεις ακέραιες ώρες, σύμφωνες με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις.
 • Στην παρ.1, εδάφιο κα: Ως «Χρονική σήμανση» η σήμανση κάθε χρονικής αναφοράς, επικοινωνίας ή εμπορικής συναλλαγής που αναφέρεται στην Ώρα Ελλάδος.
 • Στην παρ.7: Κάθε φορέας που παρέχει υπηρεσίες χρονοχρέωσης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούται να τηρεί, για το σύστημα χρονοχρέωσης που χρησιμοποιεί, ιχνηλασιμότητα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας.

Η εφαρμογή των παραπάνω πρακτικά και τεχνικά απαιτεί:

 1. Φορείς που αναγγέλλουν ή αποτυπώνουν την «Ώρα Ελλάδος», η οποία ταυτίζεται με τον «Εθνικό Χρόνο» να λαμβάνουν τον Εθνικό Χρόνο από το ΕΙΜ, όπως αυτός υλοποιείται στο Εργαστήριο Χρόνου – Συχνότητας.
 2. Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες χρονοσήμανσης να έχουν επίσης αναφορά στην Ώρα Ελλάδος και κατ’ επέκταση στον Εθνικό χρόνο, τον οποίο επίσης θα λαμβάνουν από το ΕΙΜ.
 3. Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες βάσει χρονοχρέωσης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα να έχουν ιχνηλασιμότητα του συστήματος χρονοχρέωσης τους στο ΕΙΜ. Έτσι, οι φορείς αυτοί είναι υποχρεωμένοι:
  • Είτε να διακριβώνουν τα συστήματα μέτρησης χρόνου που χρησιμοποιούν για τη χρονοχρέωση σε οποιοδήποτε διαπιστευμένο Εργαστήριο, ώστε να παρέχεται, κατά τεκμήριο, η ιχνηλασιμότητα στο ΕΙΜ, σύμφωνα με το πιστοποιητικό διακρίβωσης που εκδίδει το συγκεκριμένο εργαστήριο διακρίβωσης.
  • Είτε να λαμβάνουν τον Εθνικό Χρόνο απευθείας από το ΕΙΜ, εφόσον αυτό επιθυμούν ή σε περίπτωση που αυτό είναι πιο πρακτικό και τεχνικά εφικτό.

Έτσι με βάση τα παραπάνω, το ΕΙΜ παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

Υπηρεσία Χρέωση ανά έτος
1. Χορήγηση Εθνικού Χρόνου σε φορείς αναγγελίας «Ώρας Ελλάδος» 10.000 €
2. Χορήγηση χρονοσήμανσης (time stamping) 4.000 €
3. Χορήγηση Εθνικού Χρόνου σε φορείς που πραγματοποιούν χρονοχρέωση ή για συγχρονισμό δικτύων 5.000 €
4. Χορήγηση Εθνικού Χρόνου σε φορείς που χορηγούν υπηρεσίες χρονοσήμανσης (time stamping) 15.000 €

Για τεχνικά θέματα που αφορούν την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον Ε. Μπάνο, 2310 569988, vbanos@eim.gr ή τον Δρ. Γ. Κρικέλα, 2310 569972, gkrik@eim.gr.

Μοιραστείτε το στο: