ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «Ολοκληρωμένου Κυκλώματος Josephson 10V»

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει την προμήθεια ενός «Ολοκληρωμένου Κυκλώματος Josephson 10V» για την κάλυψη των αναγκών της ΑΛΜ Μετρολογίας ΕΙΜ του ΕΣΥΠ στη ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης Ο.Τ.45. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 45.000,00 € πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής.

Προθεσμία αποστολής προσφορών: 18/02/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μοιραστείτε το στο: