Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΥΠ κατά την συνεδρίαση της 30/10/2014 αποφάσισε για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της λειτουργικής μονάδας Μετρολογίας (ΕΙΜ) τη διενέργεια έρευνας αγοράς για την προμήθεια κατ΄ εκτίμηση 13.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, προϋπολογισμού δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
( 14.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης χονδρικής τιμής, όπως διαμορφώνεται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το νομό Θεσσαλονίκης, κατά την ημέρα παράδοσης της ζητούμενης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης.

Προθεσμία υποβολής προσφοράς: 14/11/2014 και ώρα έως και 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μοιραστείτε το στο: