ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση οριζοντίων περσίδων αλουμινίου για την ηλιοπροστασία των γραφείων του προσωπικού του φορέα.

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του έργου, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν απαραιτήτως τις εγκαταστάσεις του ΕΙΜ, επί ποινή αποκλεισμού.

Θα εκδοθεί τιμολόγιο επί πιστώσει, με εξόφληση μέσω κατάθεσης στο λογαριασμό του δικαιούχου, σε διάστημα 1-2 μηνών από την έκδοση του τιμολογίου.

Για ερωτήσεις και προγραμματισμό επίσκεψης επικοινωνείστε με τους Α. Λευκόπουλο (2310569960 lefkopoulos@eim.gr), Σ. Παπαθανασίου (2310569983, stef@eim.gr).

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Fax:2310569996, Τηλ: 2310 569 999), μέχρι την 5/7/2021.

Σχετική πρόσκληση

Μοιραστείτε το στο: