ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Επανέλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης – Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στα δύο κτήρια της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, με την κατάλληλη εξειδίκευση και εκ του Νόμου αδειοδότηση, να καταθέσει οικονομική προσφορά για την διενέργεια του επανελέγχου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για τα δύο κτήρια ης ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) που βρίσκονται στα :
• Ο.Τ. 45 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος
• Ο.Τ. 18 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος
Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD 384 & της Κ.Υ.Α. ΦΑ’ 50/12081/642/26.07.2006.
Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας.
Πληροφορίες : Α. Λευκόπουλος (Τηλ 2310569960) & Σ. Παπαθανασίου (2310569983)
Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας), μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 45, ΤΚ 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Τηλ: 2310 569 999), έως την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Σχετική πρόσκληση

Μοιραστείτε το στο: